دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/03/2016 鳴子温泉 [ja] 鳴子温泉 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 鳴子温泉郷 [ja] 鳴子温泉郷 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 赤倉温泉 [ja] 赤倉温泉 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 十和田八幡平国立公園 [ja] 十和田八幡平国立公園 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 お父様 [ja] お父様 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 世界中 [ja] 世界中 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 家へ帰らない [ja] 家へ帰らない تلفظ 0 رأی
24/03/2016 通話料 [ja] 通話料 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 海老 [ja] 海老 تلفظ 1 رأی
24/03/2016 アロマオイル [ja] アロマオイル تلفظ 0 رأی
24/03/2016 比較の [ja] 比較の تلفظ 0 رأی
24/03/2016 からし [ja] からし تلفظ 0 رأی
24/03/2016 しょうゆ [ja] しょうゆ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 パピコ [ja] パピコ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 駐停車禁止 [ja] 駐停車禁止 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 土足厳禁 [ja] 土足厳禁 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 着物 [ja] 着物 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 これはとてもおもしろそうだね [ja] これはとてもおもしろそうだね تلفظ 0 رأی
24/03/2016 この物語はいっぴきの猫についてです [ja] この物語はいっぴきの猫についてです تلفظ 0 رأی
24/03/2016 とても活発な討論をした [ja] とても活発な討論をした تلفظ 0 رأی
24/03/2016 映画は、好きですか? [ja] 映画は、好きですか? تلفظ 0 رأی
24/03/2016 教材 [ja] 教材 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 送り迎え [ja] 送り迎え تلفظ 0 رأی
24/03/2016 しおり [ja] しおり تلفظ 0 رأی
24/03/2016 おしくらまんじゅう [ja] おしくらまんじゅう تلفظ 0 رأی
24/03/2016 Mono-no-aware [ja] Mono-no-aware تلفظ 0 رأی
24/03/2016 ほとり [ja] ほとり تلفظ 0 رأی
24/03/2016 水浴び [ja] 水浴び تلفظ 0 رأی
24/03/2016 ファラオ [ja] ファラオ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 管理者 [ja] 管理者 تلفظ 0 رأی