دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/03/2016 菓子パン [ja] 菓子パン تلفظ 0 رأی
24/03/2016 何もおもしろくないよ [ja] 何もおもしろくないよ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 あご髭 [ja] あご髭 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 抜き打ち [ja] 抜き打ち تلفظ 0 رأی
24/03/2016 忌み言葉 [ja] 忌み言葉 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 両極端 [ja] 両極端 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 結わえる [ja] 結わえる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 条件付き書式 [ja] 条件付き書式 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 輸送 [ja] 輸送 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 行ったんです [ja] 行ったんです تلفظ 0 رأی
24/03/2016 申します [ja] 申します تلفظ 0 رأی
24/03/2016 なさいます [ja] なさいます تلفظ 0 رأی
24/03/2016 存じます [ja] 存じます تلفظ 0 رأی
24/03/2016 生物体 [ja] 生物体 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 政治権力 [ja] 政治権力 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 現在では [ja] 現在では تلفظ 0 رأی
24/03/2016 即位する [ja] 即位する تلفظ 0 رأی
24/03/2016 練乳 [ja] 練乳 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 血が出ている [ja] 血が出ている تلفظ 0 رأی
24/03/2016 思いやりのある [ja] 思いやりのある تلفظ 0 رأی
24/03/2016 5泊6日 [ja] 5泊6日 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 味わう [ja] 味わう تلفظ 0 رأی
24/03/2016 繰り返す [ja] 繰り返す تلفظ 0 رأی
24/03/2016 基本的に [ja] 基本的に تلفظ 0 رأی
24/03/2016 持ち込む [ja] 持ち込む تلفظ 0 رأی
24/03/2016 許す [ja] 許す تلفظ 0 رأی
24/03/2016 何処にも [ja] 何処にも تلفظ 0 رأی
24/03/2016 予期 [ja] 予期 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 予想外 [ja] 予想外 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 添付 [ja] 添付 تلفظ 0 رأی