دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/03/2016 石清水八幡宮 [ja] 石清水八幡宮 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 私は英語を話します [ja] 私は英語を話します تلفظ 0 رأی
31/03/2016 勤務時間 [ja] 勤務時間 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 地方経済 [ja] 地方経済 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 Ooyasan [ja] Ooyasan تلفظ 0 رأی
31/03/2016 義務の実行にあたり [ja] 義務の実行にあたり تلفظ 0 رأی
31/03/2016 ひるごはんをたべて、うちにかえります。 [ja] ひるごはんをたべて、うちにかえります。 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 おひや [ja] おひや تلفظ 0 رأی
31/03/2016 意外 [ja] 意外 تلفظ 1 رأی
31/03/2016 [ja] 壺 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 悪役 [ja] 悪役 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 出掛ける [ja] 出掛ける تلفظ 0 رأی
31/03/2016 惹きつける [ja] 惹きつける تلفظ 0 رأی
31/03/2016 そろって [ja] そろって تلفظ 0 رأی
31/03/2016 群を抜く [ja] 群を抜く تلفظ 0 رأی
31/03/2016 予想以上 [ja] 予想以上 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 待ちきれない [ja] 待ちきれない تلفظ 0 رأی
24/03/2016 ホイコーロー [ja] ホイコーロー تلفظ 0 رأی
24/03/2016 海底地形図 [ja] 海底地形図 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 値段があまりよくない [ja] 値段があまりよくない تلفظ 0 رأی
24/03/2016 花火 [ja] 花火 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 クレバス [ja] クレバス تلفظ 0 رأی
24/03/2016 おはようございます [ja] おはようございます تلفظ 0 رأی
24/03/2016 無神論者が 司教の 説明をあざけった [ja] 無神論者が 司教の 説明をあざけった تلفظ 0 رأی
24/03/2016 kurikaeshimasu [ja] kurikaeshimasu تلفظ 0 رأی
24/03/2016 くりかえします [ja] くりかえします تلفظ 0 رأی
24/03/2016 菓子パン [ja] 菓子パン تلفظ 0 رأی
24/03/2016 あご髭 [ja] あご髭 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 抜き打ち [ja] 抜き打ち تلفظ 0 رأی
24/03/2016 忌み言葉 [ja] 忌み言葉 تلفظ 0 رأی