دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/03/2016 妊娠 [ja] 妊娠 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 誕生日 おめでとう [ja] 誕生日 おめでとう تلفظ 0 رأی
31/03/2016 通常 [ja] 通常 تلفظ 1 رأی
31/03/2016 この場を借りて [ja] この場を借りて تلفظ 0 رأی
31/03/2016 6時半 [ja] 6時半 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 親しみやすい [ja] 親しみやすい تلفظ 0 رأی
31/03/2016 引退を間近に控え [ja] 引退を間近に控え تلفظ 0 رأی
31/03/2016 看護師国家試験 [ja] 看護師国家試験 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 消化が悪い [ja] 消化が悪い تلفظ 0 رأی
31/03/2016 運動をする [ja] 運動をする تلفظ 0 رأی
31/03/2016 痛みどめ [ja] 痛みどめ تلفظ 0 رأی
31/03/2016 はりかえる [ja] はりかえる تلفظ 0 رأی
31/03/2016 薬を出す [ja] 薬を出す تلفظ 0 رأی
31/03/2016 湿布薬 [ja] 湿布薬 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 異状がある [ja] 異状がある تلفظ 0 رأی
31/03/2016 レントゲン写真 [ja] レントゲン写真 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 薬をつける [ja] 薬をつける تلفظ 0 رأی
31/03/2016 レントゲンを撮る [ja] レントゲンを撮る تلفظ 0 رأی
31/03/2016 赤ん坊 [ja] 赤ん坊 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 運命 [ja] 運命 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 意欲 [ja] 意欲 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 きこえますか。 [ja] きこえますか。 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 食べてもいいですか。 [ja] 食べてもいいですか。 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 例えば [ja] 例えば تلفظ 0 رأی
31/03/2016 先ほど [ja] 先ほど تلفظ 0 رأی
31/03/2016 メールする [ja] メールする تلفظ 0 رأی
31/03/2016 インターネットをする [ja] インターネットをする تلفظ 0 رأی
31/03/2016 通勤する [ja] 通勤する تلفظ 0 رأی
31/03/2016 過去の栄光 [ja] 過去の栄光 تلفظ 0 رأی
31/03/2016 わけがわからない [ja] わけがわからない تلفظ 0 رأی