دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/03/2016 腎機能 [ja] 腎機能 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 しんみり [ja] しんみり تلفظ 0 رأی
24/03/2016 横たわる [ja] 横たわる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 甘辛 [ja] 甘辛 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 渋皮 [ja] 渋皮 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 取り繕う [ja] 取り繕う تلفظ 0 رأی
24/03/2016 うんざり [ja] うんざり تلفظ 0 رأی
24/03/2016 占領 [ja] 占領 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 若年性糖尿病 [ja] 若年性糖尿病 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 自動車競技 [ja] 自動車競技 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 暗記時間 [ja] 暗記時間 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 中段 [ja] 中段 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 今週中 [ja] 今週中 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 浮腫む [ja] 浮腫む تلفظ 0 رأی
24/03/2016 なんめいさまですか [ja] なんめいさまですか تلفظ 0 رأی
24/03/2016 暴走族 [ja] 暴走族 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 上を下への大騒ぎ [ja] 上を下への大騒ぎ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 引き算 [ja] 引き算 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 北アルプス [ja] 北アルプス تلفظ 0 رأی
24/03/2016 漁船 [ja] 漁船 تلفظ 1 رأی
24/03/2016 拒絶 [ja] 拒絶 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 Mugicha [ja] Mugicha تلفظ 0 رأی
24/03/2016 直して下さい [ja] 直して下さい تلفظ 0 رأی
24/03/2016 総合雑誌 [ja] 総合雑誌 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 さっぱりする [ja] さっぱりする تلفظ 0 رأی
24/03/2016 マレーシアからきた [ja] マレーシアからきた تلفظ 0 رأی
24/03/2016 レストランで昼ご飯を食べた [ja] レストランで昼ご飯を食べた تلفظ 0 رأی
24/03/2016 医者になる [ja] 医者になる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 環境抗原 [ja] 環境抗原 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 バスケット部 [ja] バスケット部 تلفظ 0 رأی