دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/03/2016 移民 [ja] 移民 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 持ち家 [ja] 持ち家 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 寝苦しい [ja] 寝苦しい تلفظ 0 رأی
24/03/2016 石川五右衛門 [ja] 石川五右衛門 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 お気軽にお問い合わせください [ja] お気軽にお問い合わせください تلفظ 0 رأی
24/03/2016 気軽に利用できる [ja] 気軽に利用できる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 気軽な会話 [ja] 気軽な会話 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 円陣 [ja] 円陣 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 広報局 [ja] 広報局 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 複雑化 [ja] 複雑化 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 励まし [ja] 励まし تلفظ 0 رأی
24/03/2016 もういっぱいいかがですか [ja] もういっぱいいかがですか تلفظ 0 رأی
24/03/2016 またいらっしゃってください [ja] またいらっしゃってください تلفظ 0 رأی
24/03/2016 いいえ、けっこうです [ja] いいえ、けっこうです تلفظ 0 رأی
24/03/2016 入れられる [ja] 入れられる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 すてきですね [ja] すてきですね تلفظ 0 رأی
24/03/2016 福神漬け [ja] 福神漬け تلفظ 0 رأی
24/03/2016 日めくり [ja] 日めくり تلفظ 0 رأی
24/03/2016 花畑 [ja] 花畑 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 神秘 [ja] 神秘 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 腎機能 [ja] 腎機能 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 しんみり [ja] しんみり تلفظ 0 رأی
24/03/2016 横たわる [ja] 横たわる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 甘辛 [ja] 甘辛 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 渋皮 [ja] 渋皮 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 取り繕う [ja] 取り繕う تلفظ 0 رأی
24/03/2016 うんざり [ja] うんざり تلفظ 0 رأی
24/03/2016 占領 [ja] 占領 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 若年性糖尿病 [ja] 若年性糖尿病 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 自動車競技 [ja] 自動車競技 تلفظ 0 رأی