دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
31/03/2016 domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) [ja] domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) تلفظ 0 رأی
31/03/2016 genki desuka (元気ですか) [ja] genki desuka (元気ですか) تلفظ 0 رأی
31/03/2016 またの機会にしましょう。 [ja] またの機会にしましょう。 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 もういちど、おねがいします。 [ja] もういちど、おねがいします。 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 何もおもしろくないよ [ja] 何もおもしろくないよ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 そんな事をするな [ja] そんな事をするな تلفظ 0 رأی
24/03/2016 うっかり口をすべらせる [ja] うっかり口をすべらせる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 面接を受ける人 [ja] 面接を受ける人 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 もう少し寝ていたいなあ [ja] もう少し寝ていたいなあ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 なにをしますか [ja] なにをしますか تلفظ 0 رأی
24/03/2016 あれは何と言いますか。 [ja] あれは何と言いますか。 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 お手洗いはどこですか。 [ja] お手洗いはどこですか。 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 このみちをまっすぐいってください。 [ja] このみちをまっすぐいってください。 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 きんえんせき、おねがいします。 [ja] きんえんせき、おねがいします。 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 大事なことを話しましょう! [ja] 大事なことを話しましょう! تلفظ 0 رأی
24/03/2016 それをかいてください。 [ja] それをかいてください。 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 もういちど、いってください。 [ja] もういちど、いってください。 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 あなたはどんなしごとをしていますか。 [ja] あなたはどんなしごとをしていますか。 تلفظ 0 رأی
19/07/2012 しているんですが [ja] しているんですが تلفظ 0 رأی
19/07/2012 何ですか [ja] 何ですか تلفظ 0 رأی
19/07/2012 じゃないです [ja] じゃないです تلفظ 0 رأی
10/06/2012 ほんの 気持ちです [ja] ほんの 気持ちです تلفظ -1 رأی