دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
16/04/2012 an fhear [gd] an fhear تلفظ 0 رأی
15/04/2012 gabh mo leisgeul [gd] gabh mo leisgeul تلفظ 0 رأی
15/04/2012 fèis [gd] fèis تلفظ 0 رأی
13/04/2012 fhuair [gd] fhuair تلفظ 0 رأی
13/04/2012 togalach [gd] togalach تلفظ 0 رأی
13/04/2012 fann [gd] fann تلفظ 0 رأی
13/04/2012 fonn [gd] fonn تلفظ 0 رأی
13/04/2012 bòg [gd] bòg تلفظ 0 رأی
13/04/2012 bochd [gd] bochd تلفظ 0 رأی
13/04/2012 fliuch [gd] fliuch تلفظ 0 رأی
13/04/2012 bliadhna [gd] bliadhna تلفظ 0 رأی
13/04/2012 bòcan [gd] bòcan تلفظ 0 رأی
13/04/2012 brag [gd] brag تلفظ 0 رأی
13/04/2012 breac [gd] breac تلفظ 0 رأی
13/04/2012 bradan [gd] bradan تلفظ 0 رأی
13/04/2012 caill [gd] caill تلفظ 0 رأی
13/04/2012 ceapaire [gd] ceapaire تلفظ 0 رأی
13/04/2012 ceàrr [gd] ceàrr تلفظ 0 رأی
13/04/2012 clis [gd] clis تلفظ 0 رأی
13/04/2012 tlachd [gd] tlachd تلفظ 0 رأی
13/04/2012 thoir an t-siteag ort [gd] thoir an t-siteag ort تلفظ 0 رأی
13/04/2012 iongnadh [gd] iongnadh تلفظ 0 رأی
13/04/2012 corrag [gd] corrag تلفظ 0 رأی
13/04/2012 airgead [gd] airgead تلفظ 0 رأی
13/04/2012 òrdag [gd] òrdag تلفظ 0 رأی
13/04/2012 dlùth air [gd] dlùth air تلفظ 0 رأی
13/04/2012 an aghaidh [gd] an aghaidh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/04/2012 cas [gd] cas تلفظ 0 رأی
11/04/2012 cha robh [gd] cha robh تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Bha [gd] Bha تلفظ 0 رأی