دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
27/11/2012 Eilean Flodaigh [gd] Eilean Flodaigh تلفظ توسط hevghirl
04/08/2012 acarsaid [gd] acarsaid تلفظ 0 رأی
04/08/2012 acaid [gd] acaid تلفظ 0 رأی
04/08/2012 acadamh [gd] acadamh تلفظ 0 رأی
04/08/2012 abstol [gd] abstol تلفظ 0 رأی
04/08/2012 ablaich [gd] ablaich تلفظ 0 رأی
04/08/2012 ablach [gd] ablach تلفظ 0 رأی
04/08/2012 abhsadh [gd] abhsadh تلفظ 0 رأی
04/08/2012 a-bhos [gd] a-bhos تلفظ 0 رأی
04/08/2012 a bhòn-uiridh [gd] a bhòn-uiridh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/08/2012 a bhòn-raoir [gd] a bhòn-raoir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/08/2012 a bhòn-dè [gd] a bhòn-dè تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/08/2012 a bhith [gd] a bhith تلفظ 0 رأی
04/08/2012 abharsair [gd] abharsair تلفظ 0 رأی
04/08/2012 a bharrachd [gd] a bharrachd تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/08/2012 a-bhàn [gd] a-bhàn تلفظ 0 رأی
04/08/2012 àbhaisteach [gd] àbhaisteach تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/08/2012 àbhaist [gd] àbhaist تلفظ 0 رأی
04/08/2012 abhainn [gd] abhainn تلفظ 0 رأی
04/08/2012 àbhachdach [gd] àbhachdach تلفظ 0 رأی
04/08/2012 àbhachd [gd] àbhachd تلفظ 0 رأی
04/08/2012 abairt [gd] abairt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/08/2012 abair [gd] abair تلفظ 0 رأی
04/08/2012 abaid [gd] abaid تلفظ 0 رأی
04/08/2012 abaich [gd] abaich تلفظ 0 رأی
04/08/2012 abachadh [gd] abachadh تلفظ 0 رأی
26/04/2012 am balach [gd] am balach تلفظ 0 رأی
26/04/2012 adhbhar [gd] adhbhar تلفظ 0 رأی
21/04/2012 roimhpe [gd] roimhpe تلفظ 0 رأی
21/04/2012 roimhe [gd] roimhe تلفظ 0 رأی