دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/04/2008 lasagne [it] lasagne تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 cappelletti [it] cappelletti تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Foggia [it] Foggia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Torino [it] Torino تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Modena [it] Modena تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Firenze [it] Firenze تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Mussolini [it] Mussolini تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Fratelli d'Italia [it] Fratelli d'Italia تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Italia [it] Italia تلفظ 0 رأی
03/04/2008 bari [it] bari تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Alberto d'Aguanno [it] Alberto d'Aguanno تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Beppe Grillo [it] Beppe Grillo تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Riccardo Scamarcio [it] Riccardo Scamarcio تلفظ 0 رأی
03/04/2008 culo [it] culo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Valentino Rossi [it] Valentino Rossi تلفظ 0 رأی
03/04/2008 infatti [it] infatti تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ