دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/02/2012 spåtts [sv] spåtts تلفظ 0 رأی
11/02/2012 drägliga [sv] drägliga تلفظ 0 رأی
11/02/2012 trevligare [sv] trevligare تلفظ 0 رأی
11/02/2012 avstannar [sv] avstannar تلفظ 0 رأی
11/02/2012 uppgivenheten [sv] uppgivenheten تلفظ 0 رأی
11/02/2012 Alsnö [sv] Alsnö تلفظ 0 رأی
11/02/2012 Tjernobyls [sv] Tjernobyls تلفظ 0 رأی
11/02/2012 hygd [sv] hygd تلفظ 0 رأی
11/02/2012 lemma [sv] lemma تلفظ 0 رأی