دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/02/2012 Synnöve [sv] Synnöve تلفظ 0 رأی
25/02/2012 Falsterbo [sv] Falsterbo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/02/2012 Filipstad [sv] Filipstad تلفظ 0 رأی
25/02/2012 oceanångare [sv] oceanångare تلفظ 0 رأی
24/02/2012 Karlshamn [sv] Karlshamn تلفظ 0 رأی
24/02/2012 Lysekil [sv] Lysekil تلفظ 0 رأی
24/02/2012 Skanör [sv] Skanör تلفظ 0 رأی
11/02/2012 nyuppkomna [sv] nyuppkomna تلفظ 0 رأی
11/02/2012 pendlar [sv] pendlar تلفظ 0 رأی
11/02/2012 tveksamheterna [sv] tveksamheterna تلفظ 0 رأی
11/02/2012 ansedd [sv] ansedd تلفظ 0 رأی
11/02/2012 gottgöra [sv] gottgöra تلفظ 0 رأی
11/02/2012 bedjande [sv] bedjande تلفظ 0 رأی
11/02/2012 skadligt [sv] skadligt تلفظ 0 رأی
11/02/2012 avspisar [sv] avspisar تلفظ 0 رأی
11/02/2012 frustration [sv] frustration تلفظ 0 رأی
11/02/2012 slarvighet [sv] slarvighet تلفظ 0 رأی
11/02/2012 motvilja [sv] motvilja تلفظ 0 رأی
11/02/2012 slösaktighet [sv] slösaktighet تلفظ 0 رأی
11/02/2012 kompromissvillig [sv] kompromissvillig تلفظ 0 رأی
11/02/2012 oönskat [sv] oönskat تلفظ 0 رأی
11/02/2012 förtydligade [sv] förtydligade تلفظ 0 رأی
11/02/2012 nattis [sv] nattis تلفظ 0 رأی
11/02/2012 hängig [sv] hängig تلفظ 0 رأی
11/02/2012 kinesmat [sv] kinesmat تلفظ 0 رأی
11/02/2012 översättningen [sv] översättningen تلفظ 0 رأی
11/02/2012 berömmer [sv] berömmer تلفظ 0 رأی
11/02/2012 Holgersson [sv] Holgersson تلفظ 0 رأی
11/02/2012 utstötta [sv] utstötta تلفظ 0 رأی
11/02/2012 hårsnodd [sv] hårsnodd تلفظ 0 رأی