دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/05/2012 plikter [sv] plikter تلفظ 0 رأی
13/05/2012 tvångströja [sv] tvångströja تلفظ 0 رأی
13/05/2012 Enade [sv] Enade تلفظ 0 رأی
13/05/2012 hyss [sv] hyss تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/05/2012 mygga [sv] mygga تلفظ 0 رأی
13/05/2012 knott [sv] knott تلفظ 0 رأی
13/05/2012 bleck [sv] bleck تلفظ 0 رأی
13/05/2012 essä [sv] essä تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/05/2012 genväg [sv] genväg تلفظ 0 رأی
13/05/2012 skärva [sv] skärva تلفظ 0 رأی
13/05/2012 rännil [sv] rännil تلفظ 0 رأی
13/05/2012 blunder [sv] blunder تلفظ 0 رأی
13/05/2012 tundra [sv] tundra تلفظ 0 رأی
13/05/2012 veke [sv] veke تلفظ 0 رأی
13/05/2012 skafferi [sv] skafferi تلفظ 0 رأی
13/05/2012 skrubb [sv] skrubb تلفظ 0 رأی
13/05/2012 skolform [sv] skolform تلفظ 0 رأی
13/05/2012 betygssättning [sv] betygssättning تلفظ 0 رأی
13/05/2012 Skolverket [sv] Skolverket تلفظ 0 رأی
13/05/2012 språkfärdighet [sv] språkfärdighet تلفظ 0 رأی
13/05/2012 läroplan [sv] läroplan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/05/2012 fastställd [sv] fastställd تلفظ 0 رأی
13/05/2012 redigering [sv] redigering تلفظ 0 رأی
13/05/2012 insändare [sv] insändare تلفظ 0 رأی
13/05/2012 tillsynsmyndighet [sv] tillsynsmyndighet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/05/2012 stadsdelsnämnd [sv] stadsdelsnämnd تلفظ 0 رأی
13/05/2012 pressekreterare [sv] pressekreterare تلفظ 0 رأی
13/05/2012 närstående [sv] närstående تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/05/2012 skäligen [sv] skäligen تلفظ 0 رأی
13/05/2012 självbedömning [sv] självbedömning تلفظ 0 رأی