دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/05/2012 apartheidsystemet [sv] apartheidsystemet تلفظ 0 رأی
16/05/2012 Journalisthögskolan [sv] Journalisthögskolan تلفظ 0 رأی
16/05/2012 konstförening [sv] konstförening تلفظ 0 رأی
16/05/2012 beskära [sv] beskära تلفظ 0 رأی
16/05/2012 reglage [sv] reglage تلفظ 0 رأی
16/05/2012 geotaggning [sv] geotaggning تلفظ 0 رأی
16/05/2012 shift-funktion [sv] shift-funktion تلفظ 0 رأی
16/05/2012 resekostnad [sv] resekostnad تلفظ 0 رأی
16/05/2012 omkostnader [sv] omkostnader تلفظ 0 رأی
16/05/2012 webalbum [sv] webalbum تلفظ 0 رأی
16/05/2012 slutare [sv] slutare تلفظ 0 رأی
16/05/2012 födslar [sv] födslar تلفظ 0 رأی
16/05/2012 webformat [sv] webformat تلفظ 0 رأی
16/05/2012 medeltal [sv] medeltal تلفظ 0 رأی
16/05/2012 sondering [sv] sondering تلفظ 0 رأی
16/05/2012 bankrutt [sv] bankrutt تلفظ 0 رأی
16/05/2012 krissamtal [sv] krissamtal تلفظ 0 رأی
16/05/2012 åtstramning [sv] åtstramning تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2012 rosornas krig [sv] rosornas krig تلفظ 0 رأی
16/05/2012 fyrfota [sv] fyrfota تلفظ 0 رأی
16/05/2012 ledord [sv] ledord تلفظ 0 رأی
13/05/2012 förstärkning [sv] förstärkning تلفظ 0 رأی
13/05/2012 toleransen [sv] toleransen تلفظ 0 رأی
13/05/2012 taskigare [sv] taskigare تلفظ 0 رأی
13/05/2012 förakta [sv] förakta تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/05/2012 reservera [sv] reservera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/05/2012 minnenas [sv] minnenas تلفظ 0 رأی
13/05/2012 slarvigare [sv] slarvigare تلفظ 0 رأی
13/05/2012 drömprinsessa [sv] drömprinsessa تلفظ 0 رأی
13/05/2012 retad [sv] retad تلفظ 0 رأی