دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/05/2012 utlöstes [sv] utlöstes تلفظ 0 رأی
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] Kvinnovetenskaplig تلفظ 0 رأی
16/05/2012 tidsskrift [sv] tidsskrift تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2012 ömt [sv] ömt تلفظ 0 رأی
16/05/2012 myckna [sv] myckna تلفظ 0 رأی
16/05/2012 sökandet [sv] sökandet تلفظ 0 رأی
16/05/2012 regnvädret [sv] regnvädret تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2012 ståndpunkter [sv] ståndpunkter تلفظ 0 رأی
16/05/2012 halmstråt [sv] halmstråt تلفظ 0 رأی
16/05/2012 försätter [sv] försätter تلفظ 0 رأی
16/05/2012 realismen [sv] realismen تلفظ 0 رأی
16/05/2012 nafsade [sv] nafsade تلفظ -1 رأی
16/05/2012 ledsenheten [sv] ledsenheten تلفظ 0 رأی
16/05/2012 kulturens [sv] kulturens تلفظ 0 رأی
16/05/2012 barrväxt [sv] barrväxt تلفظ 0 رأی
16/05/2012 påträffa [sv] påträffa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2012 uppdaterad [sv] uppdaterad تلفظ 0 رأی
16/05/2012 sanitär [sv] sanitär تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2012 emballage [sv] emballage تلفظ 0 رأی
16/05/2012 ensilage [sv] ensilage تلفظ 0 رأی
16/05/2012 samfällighet [sv] samfällighet تلفظ 0 رأی
16/05/2012 e-tjänster [sv] e-tjänster تلفظ 0 رأی
16/05/2012 Miljödomstolen [sv] Miljödomstolen تلفظ 0 رأی
16/05/2012 förädla [sv] förädla تلفظ 0 رأی
16/05/2012 restprodukt [sv] restprodukt تلفظ 0 رأی
16/05/2012 socioekonomisk [sv] socioekonomisk تلفظ 0 رأی
16/05/2012 kassaflöde [sv] kassaflöde تلفظ 0 رأی
16/05/2012 lärarrum [sv] lärarrum تلفظ 0 رأی
16/05/2012 spelrum [sv] spelrum تلفظ 0 رأی
16/05/2012 bästsäljare [sv] bästsäljare تلفظ 0 رأی