دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/07/2016 ärna [sv] ärna تلفظ 0 رأی
30/07/2016 ärmlösa [sv] ärmlösa تلفظ 0 رأی
30/07/2016 cykelöverfarter [sv] cykelöverfarter تلفظ 0 رأی
30/07/2016 körfältsbyte [sv] körfältsbyte تلفظ 0 رأی
30/07/2016 hastighetsbestämmelser [sv] hastighetsbestämmelser تلفظ 0 رأی
30/07/2016 parkeringsregler [sv] parkeringsregler تلفظ 1 رأی
20/05/2012 partitiv [sv] partitiv تلفظ 0 رأی
20/05/2012 nominativ [sv] nominativ تلفظ 0 رأی
20/05/2012 Ergativ [sv] Ergativ تلفظ 0 رأی
20/05/2012 Vokativ [sv] Vokativ تلفظ 0 رأی
20/05/2012 abnorm [sv] abnorm تلفظ 0 رأی
20/05/2012 absurd [sv] absurd تلفظ 0 رأی
20/05/2012 ackommodera [sv] ackommodera تلفظ 0 رأی
16/05/2012 skämtar [sv] skämtar تلفظ 0 رأی
16/05/2012 flörtar [sv] flörtar تلفظ 0 رأی
16/05/2012 samstämmighet [sv] samstämmighet تلفظ 0 رأی
16/05/2012 förhindrade [sv] förhindrade تلفظ 0 رأی
16/05/2012 poesin [sv] poesin تلفظ 0 رأی
16/05/2012 själarna [sv] själarna تلفظ 0 رأی
16/05/2012 grumligt [sv] grumligt تلفظ 0 رأی
16/05/2012 grunnat [sv] grunnat تلفظ 0 رأی
16/05/2012 utlöstes [sv] utlöstes تلفظ 0 رأی
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] Kvinnovetenskaplig تلفظ 0 رأی
16/05/2012 tidsskrift [sv] tidsskrift تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2012 ömt [sv] ömt تلفظ 0 رأی
16/05/2012 myckna [sv] myckna تلفظ 0 رأی
16/05/2012 sökandet [sv] sökandet تلفظ 0 رأی
16/05/2012 regnvädret [sv] regnvädret تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2012 ståndpunkter [sv] ståndpunkter تلفظ 0 رأی
16/05/2012 halmstråt [sv] halmstråt تلفظ 0 رأی