دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2010 root beer [en] root beer تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2010 root [en] root تلفظ -1 رأی
04/04/2010 asking [en] asking تلفظ 1 رأی
04/04/2010 milk [en] milk تلفظ 4 رأی
04/04/2010 out [en] out تلفظ 6 رأی
04/04/2010 mirror [en] mirror تلفظ 0 رأی
04/04/2010 mountain [en] mountain تلفظ 0 رأی
04/04/2010 Monday [en] Monday تلفظ 0 رأی
04/04/2010 wash [en] wash تلفظ 0 رأی
04/04/2010 route [en] route تلفظ 0 رأی
04/04/2010 roof [en] roof تلفظ 0 رأی
04/04/2010 creek [en] creek تلفظ 0 رأی