دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/09/2013 راستشو بخواید [fa] راستشو بخواید تلفظ 0 رأی
09/09/2013 اوربیتال [fa] اوربیتال تلفظ 0 رأی
09/09/2013 سرعت خطی [fa] سرعت خطی تلفظ 0 رأی
09/09/2013 اسکالر [fa] اسکالر تلفظ 0 رأی
09/09/2013 جنبه [fa] جنبه تلفظ 0 رأی
09/09/2013 آیینه [fa] آیینه تلفظ 0 رأی
09/09/2013 خرازی [fa] خرازی تلفظ 0 رأی
09/09/2013 تجاوزکارانه [fa] تجاوزکارانه تلفظ 1 رأی
09/09/2013 رویزیونیست [fa] رویزیونیست تلفظ 0 رأی
08/09/2013 اثبات لم‬ [fa] اثبات لم‬ تلفظ 0 رأی
08/09/2013 بردارهای یکه [fa] بردارهای یکه تلفظ 0 رأی
08/09/2013 اسپین [fa] اسپین تلفظ 0 رأی
08/09/2013 اظهار ناخوشی [fa] اظهار ناخوشی تلفظ 0 رأی
08/09/2013 بادکش [fa] بادکش تلفظ 0 رأی
08/09/2013 گرمکن [fa] گرمکن تلفظ 0 رأی
08/09/2013 تپیدن [fa] تپیدن تلفظ 0 رأی
08/09/2013 چسباندن [fa] چسباندن تلفظ 0 رأی
08/09/2013 شوخی آمیز [fa] شوخی آمیز تلفظ 0 رأی
08/09/2013 چکاندن [fa] چکاندن تلفظ 0 رأی
08/09/2013 پیلاتس [fa] پیلاتس تلفظ 0 رأی
08/09/2013 سينى [fa] سينى تلفظ 0 رأی
08/09/2013 آشفتگیهای جوی [fa] آشفتگیهای جوی تلفظ 0 رأی
08/09/2013 خط هادی [fa] خط هادی تلفظ 0 رأی
08/09/2013 متدلوژی [fa] متدلوژی تلفظ 0 رأی
08/09/2013 ولادیمیر پوتین [fa] ولادیمیر پوتین تلفظ 0 رأی
08/09/2013 ضرب داخلی‌ [fa] ضرب داخلی‌ تلفظ 0 رأی
08/09/2013 قوانین کپلر [fa] قوانین کپلر تلفظ 0 رأی
08/09/2013 تشریع [fa] تشریع تلفظ 0 رأی
08/09/2013 ‫ ‫بالعكس‬ [fa] ‫ ‫بالعكس‬ تلفظ 0 رأی
08/09/2013 اسپرم [fa] اسپرم تلفظ 0 رأی