دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/11/2010 crispación [es] crispación تلفظ 0 رأی
08/11/2010 afianzar [es] afianzar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2010 avecinarse [es] avecinarse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2010 maceta [es] maceta تلفظ 0 رأی
07/11/2010 hamburguesería [es] hamburguesería تلفظ 0 رأی
07/11/2010 desverbalización [es] desverbalización تلفظ 0 رأی
07/11/2010 exorcismo [es] exorcismo تلفظ 0 رأی
07/11/2010 antroposofía [es] antroposofía تلفظ 0 رأی
07/11/2010 farándula [es] farándula تلفظ 0 رأی
07/11/2010 quemazón [es] quemazón تلفظ 0 رأی
07/11/2010 estudiante [es] estudiante تلفظ 2 رأی
07/11/2010 lingüística [es] lingüística تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2010 cardiaco [es] cardiaco تلفظ 0 رأی
07/11/2010 ¿Cuánto vale? [es] ¿Cuánto vale? تلفظ 1 رأی
07/11/2010 ¿cómo te va? [es] ¿cómo te va? تلفظ 0 رأی
07/11/2010 postiza [es] postiza تلفظ 0 رأی