دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/09/2010 antitheses [en] antitheses تلفظ 0 رأی
29/09/2010 Caucasus [en] Caucasus تلفظ 0 رأی
29/09/2010 conveyed [en] conveyed تلفظ 0 رأی
29/09/2010 neomorphic [en] neomorphic تلفظ 0 رأی
29/09/2010 Gettysburg [en] Gettysburg تلفظ 1 رأی
29/09/2010 imbalance [en] imbalance تلفظ 1 رأی
29/09/2010 soils [en] soils تلفظ 0 رأی
29/09/2010 cautery [en] cautery تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/09/2010 ideologue [en] ideologue تلفظ 1 رأی
29/09/2010 bronchial [en] bronchial تلفظ 0 رأی
29/09/2010 anaemic [en] anaemic تلفظ 0 رأی
29/09/2010 infamy [en] infamy تلفظ 2 رأی
29/09/2010 neutrophile [en] neutrophile تلفظ 1 رأی
29/09/2010 confiscable [en] confiscable تلفظ 1 رأی
29/09/2010 topper [en] topper تلفظ 0 رأی
29/09/2010 Sir Basil Liddell Hart [en] Sir Basil Liddell Hart تلفظ -1 رأی
29/09/2010 causing [en] causing تلفظ 0 رأی
29/09/2010 frilly [en] frilly تلفظ 0 رأی
29/09/2010 naturist [en] naturist تلفظ 0 رأی
29/09/2010 travails [en] travails تلفظ 0 رأی
29/09/2010 grievous [en] grievous تلفظ 0 رأی
29/09/2010 polarity [en] polarity تلفظ 0 رأی
29/09/2010 graffiti [en] graffiti تلفظ 1 رأی
29/09/2010 housework [en] housework تلفظ 0 رأی
29/09/2010 octosyllable [en] octosyllable تلفظ 0 رأی
29/09/2010 conveyance [en] conveyance تلفظ 1 رأی
29/09/2010 prejudices [en] prejudices تلفظ 0 رأی
29/09/2010 Alphaville [en] Alphaville تلفظ 0 رأی
29/09/2010 Picasa [en] Picasa تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/09/2010 resolutions [en] resolutions تلفظ 0 رأی