دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/02/2015 チェコ共和国 [ja] チェコ共和国 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 小競り合い [ja] 小競り合い تلفظ 0 رأی
05/02/2015 真犯人 [ja] 真犯人 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 開園 [ja] 開園 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 犯罪予告 [ja] 犯罪予告 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 新星 [ja] 新星 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 ネットストーカー [ja] ネットストーカー تلفظ 0 رأی
05/02/2015 キャッチホン [ja] キャッチホン تلفظ 0 رأی
05/02/2015 人を呪わば穴二つ [ja] 人を呪わば穴二つ تلفظ 0 رأی
05/02/2015 反例 [ja] 反例 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 存在意義 [ja] 存在意義 تلفظ 2 رأی
05/02/2015 空洞化 [ja] 空洞化 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 性的指向 [ja] 性的指向 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 性指向 [ja] 性指向 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 無性愛者 [ja] 無性愛者 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 無性愛 [ja] 無性愛 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 多性愛 [ja] 多性愛 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 全性愛 [ja] 全性愛 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 全性愛者 [ja] 全性愛者 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 21世紀 [ja] 21世紀 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 20世紀 [ja] 20世紀 تلفظ 1 رأی
05/02/2015 19世紀 [ja] 19世紀 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 18世紀 [ja] 18世紀 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 17世紀 [ja] 17世紀 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 16世紀 [ja] 16世紀 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 15世紀 [ja] 15世紀 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 14世紀 [ja] 14世紀 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 13世紀 [ja] 13世紀 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 12世紀 [ja] 12世紀 تلفظ 0 رأی
05/02/2015 11世紀 [ja] 11世紀 تلفظ 0 رأی