کاربر:

McDutchie

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های McDutchie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/06/2014 concatenation [ia] concatenation تلفظ 0 رأی
24/06/2014 conjuncto [ia] conjuncto تلفظ 0 رأی
24/06/2014 Hiëronymus Bosch [nl] Hiëronymus Bosch تلفظ 0 رأی
11/06/2014 commode [ia] commode تلفظ 0 رأی
06/06/2014 werkeloze [nl] werkeloze تلفظ 0 رأی
06/06/2014 karretje [nl] karretje تلفظ 0 رأی
06/06/2014 tuinhek [nl] tuinhek تلفظ 0 رأی
06/06/2014 endogamie [nl] endogamie تلفظ 0 رأی
06/06/2014 billijken [nl] billijken تلفظ 0 رأی
06/06/2014 aankoopwaardegarantieverzekering [nl] aankoopwaardegarantieverzekering تلفظ 0 رأی
06/06/2014 levensmiddelendistributiesector [nl] levensmiddelendistributiesector تلفظ 0 رأی
06/06/2014 onderzeebootbestrijdingsvliegtuig [nl] onderzeebootbestrijdingsvliegtuig تلفظ 0 رأی
06/06/2014 pensioenfondstoetredingsvoorwaarden [nl] pensioenfondstoetredingsvoorwaarden تلفظ 0 رأی
06/06/2014 basaalcelcarcinoom [nl] basaalcelcarcinoom تلفظ 0 رأی
06/06/2014 doorverbonden [nl] doorverbonden تلفظ 0 رأی
06/06/2014 doorschieten [nl] doorschieten تلفظ 0 رأی
06/06/2014 belijdenis [nl] belijdenis تلفظ 0 رأی
06/06/2014 Reinbert de Leeuw [nl] Reinbert de Leeuw تلفظ 0 رأی
06/06/2014 doorgeschoten [nl] doorgeschoten تلفظ 0 رأی
06/06/2014 voedselketen [nl] voedselketen تلفظ 0 رأی
06/06/2014 werkeloosheid [nl] werkeloosheid تلفظ 0 رأی
06/06/2014 werkgelegenheid [nl] werkgelegenheid تلفظ 0 رأی
06/06/2014 schadeloosstellen [nl] schadeloosstellen تلفظ 0 رأی
06/06/2014 schadeloosgesteld [nl] schadeloosgesteld تلفظ 0 رأی
06/06/2014 schadeloos [nl] schadeloos تلفظ 0 رأی
06/06/2014 niertransplantatie [nl] niertransplantatie تلفظ 0 رأی
06/06/2014 longtransplantatie [nl] longtransplantatie تلفظ 0 رأی
06/06/2014 interieurverzorgster [nl] interieurverzorgster تلفظ 0 رأی
06/06/2014 voorkomen [nl] voorkomen تلفظ 0 رأی
01/06/2014 opveren [nl] opveren تلفظ 0 رأی