دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/01/2015 mèder [egl] mèder تلفظ 0 رأی
05/01/2015 scurzà [egl] scurzà تلفظ 0 رأی
05/01/2015 scudruz [egl] scudruz تلفظ 0 رأی
05/01/2015 Montè-c [egl] Montè-c تلفظ 0 رأی
05/01/2015 Rèz [egl] Rèz تلفظ 0 رأی
05/01/2015 bòca [egl] bòca تلفظ 0 رأی
05/01/2015 sùcar [egl] sùcar تلفظ 0 رأی
05/01/2015 Pärma [egl] Pärma تلفظ 0 رأی
05/01/2015 rêz [egl] rêz تلفظ 0 رأی
05/01/2015 Parma [egl] Parma تلفظ 0 رأی
05/01/2015 Via Emélia [egl] Via Emélia تلفظ 0 رأی
05/01/2015 ad judicia [la] ad judicia تلفظ 0 رأی
05/01/2015 osservativamente [it] osservativamente تلفظ 0 رأی
05/01/2015 malcerto [it] malcerto تلفظ 0 رأی
18/06/2014 scuta [la] scuta تلفظ 0 رأی
18/06/2014 coĕmo [la] coĕmo تلفظ 0 رأی
18/06/2014 balteus [la] balteus تلفظ 0 رأی
18/06/2014 gidue [it] gidue تلفظ 0 رأی
18/06/2014 applique [it] applique تلفظ 0 رأی
18/06/2014 Bonati [it] Bonati تلفظ 0 رأی
18/06/2014 copiassi [it] copiassi تلفظ 0 رأی
26/04/2011 fleto [it] fleto تلفظ 0 رأی
26/04/2011 fluidostatico [it] fluidostatico تلفظ 0 رأی
26/04/2011 superconduttivo [it] superconduttivo تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Torrigiano [it] Torrigiano تلفظ 0 رأی
26/04/2011 flussimetro [it] flussimetro تلفظ 0 رأی
26/04/2011 superaccessoriato [it] superaccessoriato تلفظ 0 رأی
26/04/2011 superbire [it] superbire تلفظ 0 رأی
26/04/2011 buchino [it] buchino تلفظ 0 رأی
22/03/2011 strambamente [it] strambamente تلفظ 0 رأی