دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/05/2014 Istepô [pt] Istepô تلفظ 0 رأی
03/05/2013 jinsão [pt] jinsão تلفظ 0 رأی
03/05/2013 jinriquixá [pt] jinriquixá تلفظ 0 رأی
03/05/2013 jiquiriçaense [pt] jiquiriçaense تلفظ 0 رأی
03/05/2013 jeu de mots [pt] jeu de mots تلفظ 1 رأی
03/05/2013 gleicheniácea [pt] gleicheniácea تلفظ 0 رأی
03/05/2013 guaiamu [pt] guaiamu تلفظ 0 رأی
03/05/2013 hiauim [pt] hiauim تلفظ 0 رأی
03/05/2013 hidrofiídeo [pt] hidrofiídeo تلفظ 0 رأی
03/05/2013 tijibu [pt] tijibu تلفظ 0 رأی
03/05/2013 freeiro [pt] freeiro تلفظ 0 رأی
03/05/2013 virar frege [pt] virar frege تلفظ 0 رأی
03/05/2013 djidiu [pt] djidiu تلفظ 0 رأی
03/05/2013 djallaba [pt] djallaba تلفظ 0 رأی
18/04/2013 Michel Thiollent [pt] Michel Thiollent تلفظ 0 رأی
18/04/2013 Sérgio Görgen [pt] Sérgio Görgen تلفظ 0 رأی
13/04/2013 Post-it [pt] Post-it تلفظ 0 رأی
13/04/2013 prodigalizais [pt] prodigalizais تلفظ 0 رأی
13/04/2013 cremalheiras [pt] cremalheiras تلفظ 0 رأی
13/04/2013 às pampas [pt] às pampas تلفظ 0 رأی
11/01/2013 feiume [pt] feiume تلفظ 0 رأی
11/01/2013 ortonímia [pt] ortonímia تلفظ 0 رأی
11/01/2013 tzaréviche [pt] tzaréviche تلفظ 0 رأی
11/01/2013 mazelas [pt] mazelas تلفظ 0 رأی
10/01/2013 digitalização [pt] digitalização تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2013 desumanidade [pt] desumanidade تلفظ 0 رأی
10/01/2013 poesia parnasiana [pt] poesia parnasiana تلفظ 0 رأی
10/01/2013 cargo eletivo [pt] cargo eletivo تلفظ 0 رأی
10/01/2013 microssérie [pt] microssérie تلفظ 0 رأی
10/01/2013 quimioterápico [pt] quimioterápico تلفظ 0 رأی