دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/02/2010 pharaonic [en] pharaonic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/02/2010 Kron [en] Kron تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Krebbs [en] Krebbs تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/02/2010 King Eidilleg [en] King Eidilleg تلفظ 0 رأی
15/02/2010 M-O [en] M-O تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Moley [en] Moley تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Morgan Philip [en] Morgan Philip تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Magica De Spell [en] Magica De Spell تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Nessus [en] Nessus تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Princess Atta [en] Princess Atta تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Princess Eilonwy [en] Princess Eilonwy تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Principal Mazur [en] Principal Mazur تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Professor Norton Nimnul [en] Professor Norton Nimnul تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Madame Adelaide Bonfamille [en] Madame Adelaide Bonfamille تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Queen Mousetoria [en] Queen Mousetoria تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Pearl Gesner [en] Pearl Gesner تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Queen Narissa [en] Queen Narissa تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Strip Weathers [en] Strip Weathers تلفظ 0 رأی
15/02/2010 tony oursler [en] tony oursler تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/02/2010 Rolly [en] Rolly تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Diana Thater [en] Diana Thater تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Tuke [en] Tuke تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Synaxarion [en] Synaxarion تلفظ 0 رأی
15/02/2010 ed emshwiller [en] ed emshwiller تلفظ 0 رأی
15/02/2010 fluxus [en] fluxus تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Roberta Breitmore [en] Roberta Breitmore تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Scroop [en] Scroop تلفظ 0 رأی
15/02/2010 bruce nauman [en] bruce nauman تلفظ 0 رأی
15/02/2010 eric siegel [en] eric siegel تلفظ 0 رأی
15/02/2010 john baldessari [en] john baldessari تلفظ 0 رأی