دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/04/2012 logopedie [nl] logopedie تلفظ 0 رأی
18/04/2012 van Schuylenburgh [nl] van Schuylenburgh تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Teil [nl] Teil تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Vaalserberg [nl] Vaalserberg تلفظ 0 رأی
18/04/2012 van Nieulandt [nl] van Nieulandt تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Wout [nl] Wout تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Triomf van de dood [nl] Triomf van de dood تلفظ 0 رأی
18/04/2012 negentiende [nl] negentiende تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/04/2012 biologen [nl] biologen تلفظ 0 رأی
18/04/2012 veranderingen [nl] veranderingen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/04/2012 verschoof [nl] verschoof تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/04/2012 opperde [nl] opperde تلفظ 0 رأی
18/04/2012 stel [nl] stel تلفظ 0 رأی
18/04/2012 herhaaldelijk [nl] herhaaldelijk تلفظ 0 رأی
18/04/2012 uitrekt [nl] uitrekt تلفظ 0 رأی
18/04/2012 simplistische [nl] simplistische تلفظ 0 رأی
18/04/2012 diepte [nl] diepte تلفظ 0 رأی
18/04/2012 subtiliteit [nl] subtiliteit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/04/2012 veranderlijk [nl] veranderlijk تلفظ 0 رأی
18/04/2012 logische [nl] logische تلفظ 0 رأی
18/04/2012 ontkrachtingen [nl] ontkrachtingen تلفظ 0 رأی
18/04/2012 raakten [nl] raakten تلفظ 0 رأی
18/04/2012 theorieën [nl] theorieën تلفظ 0 رأی
18/04/2012 vergetelheid [nl] vergetelheid تلفظ 0 رأی
18/04/2012 late [nl] late تلفظ 0 رأی
18/04/2012 kregen [nl] kregen تلفظ 0 رأی
18/04/2012 adaptieve [nl] adaptieve تلفظ 0 رأی
18/04/2012 verworpen [nl] verworpen تلفظ 0 رأی
18/04/2012 Gerichte [nl] Gerichte تلفظ 0 رأی
18/04/2012 kunstmatige [nl] kunstmatige تلفظ 0 رأی