دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/07/2010 Bratislav [sr] Bratislav تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Dragomir [sr] Dragomir تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Dragoslav [sr] Dragoslav تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Dragoslava [sr] Dragoslava تلفظ 0 رأی
26/07/2010 jasna [sr] jasna تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Javor [sr] Javor تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Miloje [sr] Miloje تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Milojica [sr] Milojica تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Pavle [sr] Pavle تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Senka [sr] Senka تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Zdravko [sr] Zdravko تلفظ 0 رأی
26/07/2010 глава [sr] глава تلفظ 0 رأی
26/07/2010 gimnazija [sr] gimnazija تلفظ 0 رأی
26/07/2010 док [sr] док تلفظ 0 رأی
26/07/2010 затвор [sr] затвор تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Косово [sr] Косово تلفظ 0 رأی
26/07/2010 магазин [sr] магазин تلفظ 0 رأی
26/07/2010 ложа [sr] ложа تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Мали [sr] Мали تلفظ 0 رأی
26/07/2010 морнар [sr] морнар تلفظ 0 رأی
26/07/2010 нега [sr] нега تلفظ 0 رأی
26/07/2010 она [sr] она تلفظ 0 رأی
26/07/2010 особа [sr] особа تلفظ 0 رأی
26/07/2010 плот [sr] плот تلفظ -1 رأی
26/07/2010 плац [sr] плац تلفظ 0 رأی
25/07/2010 метафора [sr] метафора تلفظ 0 رأی
25/07/2010 метафизика [sr] метафизика تلفظ 0 رأی
25/07/2010 мерило [sr] мерило تلفظ 0 رأی
25/07/2010 мелодија [sr] мелодија تلفظ 0 رأی
25/07/2010 махати [sr] махати تلفظ 0 رأی