دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/08/2010 smrtnik [sr] smrtnik تلفظ 0 رأی
18/08/2010 Jovan Petronic [sr] Jovan Petronic تلفظ 0 رأی
08/08/2010 Немачка [sr] Немачка تلفظ 0 رأی
08/08/2010 много [sr] много تلفظ 0 رأی
08/08/2010 ми [sr] ми تلفظ 0 رأی
08/08/2010 мера [sr] мера تلفظ 0 رأی
08/08/2010 маса [sr] маса تلفظ 0 رأی
08/08/2010 мапа [sr] мапа تلفظ 0 رأی
08/08/2010 нада [sr] нада تلفظ 0 رأی
08/08/2010 мука [sr] мука تلفظ 0 رأی
08/08/2010 на [sr] на تلفظ 0 رأی
08/08/2010 музика [sr] музика تلفظ 0 رأی
08/08/2010 неки [sr] неки تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/08/2010 нежност [sr] нежност تلفظ 0 رأی
08/08/2010 него [sr] него تلفظ 0 رأی
08/08/2010 небо [sr] небо تلفظ 0 رأی
08/08/2010 не [sr] не تلفظ 0 رأی
08/08/2010 наука [sr] наука تلفظ 0 رأی
08/08/2010 ништа [sr] ништа تلفظ 0 رأی
08/08/2010 низ [sr] низ تلفظ 0 رأی
08/08/2010 ниже [sr] ниже تلفظ 0 رأی
08/08/2010 нисам [sr] нисам تلفظ 0 رأی
08/08/2010 његов [sr] његов تلفظ 0 رأی
08/08/2010 ноћ [sr] ноћ تلفظ 0 رأی
08/08/2010 о [sr] о تلفظ 0 رأی
08/08/2010 око [sr] око تلفظ 0 رأی
08/08/2010 подне [sr] подне تلفظ 0 رأی
08/08/2010 под [sr] под تلفظ 0 رأی
08/08/2010 продужена мождина [sr] продужена мождина تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/08/2010 пријатељица [sr] пријатељица تلفظ 0 رأی