دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/07/2009 nuclear [pt] nuclear تلفظ 0 رأی
02/07/2009 ocidente [pt] ocidente تلفظ 0 رأی
02/07/2009 despedir [pt] despedir تلفظ 0 رأی
02/07/2009 errôneo [pt] errôneo تلفظ 0 رأی
02/07/2009 idêntico [pt] idêntico تلفظ 0 رأی
02/07/2009 sensível [pt] sensível تلفظ 0 رأی
02/07/2009 cápsula [pt] cápsula تلفظ 0 رأی
02/07/2009 prólogo [pt] prólogo تلفظ 0 رأی
02/07/2009 truta [pt] truta تلفظ 0 رأی
02/07/2009 cansar [pt] cansar تلفظ 0 رأی
02/07/2009 Cidade do Cabo [pt] Cidade do Cabo تلفظ 0 رأی
02/07/2009 amada [pt] amada تلفظ 0 رأی
02/07/2009 ciúme [pt] ciúme تلفظ 0 رأی
02/07/2009 reiterar [pt] reiterar تلفظ 0 رأی
02/07/2009 diferenciar [pt] diferenciar تلفظ 0 رأی
02/07/2009 sistema [pt] sistema تلفظ -1 رأی
02/07/2009 parecer [pt] parecer تلفظ -1 رأی
02/07/2009 designar [pt] designar تلفظ 0 رأی
02/07/2009 sequer [pt] sequer تلفظ 0 رأی
02/07/2009 gravura [pt] gravura تلفظ 0 رأی
02/07/2009 eventualidade [pt] eventualidade تلفظ 0 رأی
02/07/2009 eventual [pt] eventual تلفظ 0 رأی
02/07/2009 em princípio [pt] em princípio تلفظ 0 رأی
02/07/2009 comando [pt] comando تلفظ 0 رأی
02/07/2009 etíope [pt] etíope تلفظ 0 رأی
02/07/2009 secundário [pt] secundário تلفظ 0 رأی
02/07/2009 chagas [pt] chagas تلفظ 0 رأی
02/07/2009 vagaroso [pt] vagaroso تلفظ 0 رأی
02/07/2009 mártir [pt] mártir تلفظ 0 رأی
02/07/2009 aparador [pt] aparador تلفظ 0 رأی