دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/04/2010 Hong Kong [en] Hong Kong تلفظ 0 رأی
12/03/2010 paralinguistic [en] paralinguistic تلفظ 0 رأی
12/03/2010 besieged [en] besieged تلفظ 0 رأی
12/03/2010 predominantly [en] predominantly تلفظ 0 رأی
12/03/2010 94 [en] 94 تلفظ 0 رأی
12/03/2010 Scotland [en] Scotland تلفظ 0 رأی
07/03/2010 Cowden syndrome [en] Cowden syndrome تلفظ 0 رأی
07/03/2010 The northwest territories [en] The northwest territories تلفظ 0 رأی
07/03/2010 Jonathan Mann [en] Jonathan Mann تلفظ 1 رأی
07/03/2010 shopping centre [en] shopping centre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2010 department store [en] department store تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2010 railway station [en] railway station تلفظ 0 رأی
07/03/2010 sports centre [en] sports centre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2010 town hall [en] town hall تلفظ 0 رأی
07/03/2010 police station [en] police station تلفظ 0 رأی
02/03/2010 serendipity [en] serendipity تلفظ 1 رأی
02/03/2010 Weegie [en] Weegie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/08/2009 dwindled [en] dwindled تلفظ 0 رأی
26/08/2009 adolescence [en] adolescence تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
26/08/2009 succumbing [en] succumbing تلفظ 0 رأی
26/08/2009 Edinburgh [en] Edinburgh تلفظ -1 رأی
17/06/2009 name [en] name تلفظ 0 رأی
17/06/2009 Bonnie [en] Bonnie تلفظ 1 رأی
17/06/2009 Hibernian [en] Hibernian تلفظ 0 رأی
17/06/2009 Martin [en] Martin تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/06/2009 Marc [en] Marc تلفظ 0 رأی