دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/10/2017 Xareló [es] Xareló تلفظ 0 رأی
24/10/2017 liceras [es] liceras تلفظ 0 رأی
24/10/2017 Maltese [es] Maltese تلفظ 0 رأی
24/10/2017 escorpeniformes [es] escorpeniformes تلفظ 0 رأی
24/10/2017 apuñalear [es] apuñalear تلفظ 0 رأی
24/10/2017 romperse los cuernos [es] romperse los cuernos تلفظ 0 رأی
24/10/2017 companaje [es] companaje تلفظ 0 رأی
24/10/2017 dirigi [es] dirigi تلفظ 0 رأی
24/10/2017 Puertoferrisa [es] Puertoferrisa تلفظ 0 رأی
24/10/2017 zarmurito [es] zarmurito تلفظ 0 رأی
24/10/2017 temblador [es] temblador تلفظ 0 رأی
24/10/2017 lejote [es] lejote تلفظ 0 رأی
24/10/2017 alante [es] alante تلفظ 0 رأی
24/10/2017 trambucar [es] trambucar تلفظ 0 رأی
24/10/2017 desagerar [es] desagerar تلفظ 0 رأی
24/10/2017 paraguatán [es] paraguatán تلفظ 0 رأی
24/10/2017 garrasí [es] garrasí تلفظ 0 رأی
24/10/2017 madrevieja [es] madrevieja تلفظ 0 رأی
24/10/2017 pataruco [es] pataruco تلفظ 0 رأی
24/10/2017 paraparo [es] paraparo تلفظ 0 رأی
24/10/2017 taita [es] taita تلفظ 0 رأی
24/10/2017 urao [es] urao تلفظ 0 رأی
24/10/2017 xaurado [es] xaurado تلفظ 0 رأی
24/10/2017 cecreto [es] cecreto تلفظ 0 رأی
24/10/2017 altivar [es] altivar تلفظ 0 رأی
24/10/2017 Sgarbossa [es] Sgarbossa تلفظ 0 رأی
24/10/2017 Vicente Wenceslao Querol [es] Vicente Wenceslao Querol تلفظ 0 رأی
19/10/2017 elaborábamos [es] elaborábamos تلفظ 0 رأی
19/10/2017 elaboramos [es] elaboramos تلفظ 0 رأی
19/10/2017 Óscar Rodríguez Maradiaga [es] Óscar Rodríguez Maradiaga تلفظ 0 رأی