دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/10/2017 percepción aguda [es] percepción aguda تلفظ 0 رأی
27/10/2017 Damali [es] Damali تلفظ 0 رأی
27/10/2017 lanzo [es] lanzo تلفظ 1 رأی
27/10/2017 palas [es] palas تلفظ 0 رأی
27/10/2017 patinan [es] patinan تلفظ 0 رأی
27/10/2017 patináis [es] patináis تلفظ 0 رأی
27/10/2017 untáis [es] untáis تلفظ 0 رأی
27/10/2017 Feuillassier [es] Feuillassier تلفظ 0 رأی
27/10/2017 Riet Vell [es] Riet Vell تلفظ 0 رأی
27/10/2017 pergeñad [es] pergeñad تلفظ 0 رأی
27/10/2017 pergeñá [es] pergeñá تلفظ 0 رأی
27/10/2017 pergeñasen [es] pergeñasen تلفظ 0 رأی
27/10/2017 pergeñaran [es] pergeñaran تلفظ 0 رأی
27/10/2017 Iberacademy [es] Iberacademy تلفظ 0 رأی
25/10/2017 hola [es] hola تلفظ 1 رأی
25/10/2017 sonríe [es] sonríe تلفظ 0 رأی
25/10/2017 quemamos [es] quemamos تلفظ 0 رأی
25/10/2017 Mariano Fortuny [es] Mariano Fortuny تلفظ 0 رأی
25/10/2017 Lamia [es] Lamia تلفظ 0 رأی
25/10/2017 lamía [es] lamía تلفظ 0 رأی
25/10/2017 cama con dosel [es] cama con dosel تلفظ 0 رأی
25/10/2017 golpean [es] golpean تلفظ 0 رأی
25/10/2017 golpeamos [es] golpeamos تلفظ 0 رأی
25/10/2017 golpeas [es] golpeas تلفظ 1 رأی
25/10/2017 golpeáis [es] golpeáis تلفظ 0 رأی
25/10/2017 golpea [es] golpea تلفظ 0 رأی
25/10/2017 cavamos [es] cavamos تلفظ 0 رأی
24/10/2017 cruel [es] cruel تلفظ 0 رأی
24/10/2017 manzanas [es] manzanas تلفظ 0 رأی
24/10/2017 iglesia [es] iglesia تلفظ 0 رأی