دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
23/10/2010 extraordinarias [es] extraordinarias تلفظ توسط Maiii
23/10/2010 facetas [es] facetas تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 faldones [es] faldones تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 faltando [es] faltando تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 faltas [es] faltas تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 faltos [es] faltos تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 familiarizados [es] familiarizados تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 fatigada [es] fatigada تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 favorecedoras [es] favorecedoras تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 fiando [es] fiando تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 fideo [es] fideo تلفظ توسط Maiii
23/10/2010 finezas [es] finezas تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 flotantes [es] flotantes تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 fondear [es] fondear تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 fraternalmente [es] fraternalmente تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 frívolas [es] frívolas تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 funesta [es] funesta تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 gabachos [es] gabachos تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 galanterías [es] galanterías تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 ganarme [es] ganarme تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 gasas [es] gasas تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 General Ricardos [es] General Ricardos تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 girando [es] girando تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 góticas [es] góticas تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 averías [es] averías تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 ayudarnos [es] ayudarnos تلفظ توسط IRENE1
23/10/2010 ayudarse [es] ayudarse تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 azotando [es] azotando تلفظ توسط Leonorgg
23/10/2010 balística [es] balística تلفظ توسط Teknad
23/10/2010 Baltasar [es] Baltasar تلفظ توسط mlaurita