دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/04/2011 seyssel [fr] seyssel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/04/2011 Premiers Pas [fr] Premiers Pas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/04/2011 Nemours [fr] Nemours تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Marigny [fr] Marigny تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Luberon [fr] Luberon تلفظ -2 رأی
18/04/2011 Les cieux [fr] Les cieux تلفظ 0 رأی
18/04/2011 l'astre [fr] l'astre تلفظ 0 رأی
13/04/2011 magnetóphone [fr] magnetóphone تلفظ 0 رأی
13/04/2011 Grand Critérium [fr] Grand Critérium تلفظ 0 رأی
13/04/2011 Peintre Célèbre [fr] Peintre Célèbre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/04/2011 Edith [fr] Edith تلفظ 0 رأی
13/04/2011 édificateur [fr] édificateur تلفظ 0 رأی
13/04/2011 efforts [fr] efforts تلفظ 0 رأی
13/04/2011 Candice [fr] Candice تلفظ 0 رأی
13/04/2011 éditoriale [fr] éditoriale تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/04/2011 élargit [fr] élargit تلفظ 0 رأی
13/04/2011 effarouché [fr] effarouché تلفظ 0 رأی
13/04/2011 effréné [fr] effréné تلفظ 0 رأی
13/04/2011 Trifouillis-les-Oies [fr] Trifouillis-les-Oies تلفظ 0 رأی
13/04/2011 le petit prince [fr] le petit prince تلفظ 0 رأی
22/03/2011 envers [fr] envers تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/03/2011 chacune [fr] chacune تلفظ 0 رأی
22/03/2011 Je leur obeis [fr] Je leur obeis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/03/2011 anéantissement [fr] anéantissement تلفظ 0 رأی
22/03/2011 jeunes mariés [fr] jeunes mariés تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/03/2011 exigeante [fr] exigeante تلفظ 0 رأی
22/03/2011 mariage religieux [fr] mariage religieux تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2011 Jules-Joseph Lefebvre [fr] Jules-Joseph Lefebvre تلفظ 0 رأی
04/03/2011 Neurasthénie [fr] Neurasthénie تلفظ 0 رأی
04/03/2011 cracra [fr] cracra تلفظ 0 رأی