دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/11/2011 Machecoul [fr] Machecoul تلفظ 0 رأی
01/11/2011 Grotte Chauvet Pont d'Arc [fr] Grotte Chauvet Pont d'Arc تلفظ 0 رأی
01/11/2011 Domaine Pierre Guillemot [fr] Domaine Pierre Guillemot تلفظ 0 رأی
01/11/2011 perrière [fr] perrière تلفظ 0 رأی
01/11/2011 échauffourée [fr] échauffourée تلفظ 0 رأی
01/11/2011 compendium [fr] compendium تلفظ 0 رأی
01/11/2011 trichromatisme [fr] trichromatisme تلفظ 0 رأی
01/11/2011 andre comte-sponville [fr] andre comte-sponville تلفظ 0 رأی
26/07/2011 Maurice Barrès [fr] Maurice Barrès تلفظ 0 رأی
26/07/2011 Ranz-des-vaches [fr] Ranz-des-vaches تلفظ 0 رأی
13/07/2011 Vous deviendriez [fr] Vous deviendriez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/07/2011 Mireille Mathieux [fr] Mireille Mathieux تلفظ 0 رأی
13/07/2011 Jardin de Diane [fr] Jardin de Diane تلفظ 0 رأی
13/07/2011 Jardin Anglais [fr] Jardin Anglais تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2011 chamallow [fr] chamallow تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Agneaux [fr] Agneaux تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Béatrix [fr] Béatrix تلفظ 0 رأی
06/07/2011 se remuer [fr] se remuer تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Sojasun [fr] Sojasun تلفظ 0 رأی
06/07/2011 d’Amécourt [fr] d’Amécourt تلفظ 0 رأی
06/07/2011 maritalement [fr] maritalement تلفظ 0 رأی
06/07/2011 Wallonie [fr] Wallonie تلفظ 0 رأی
06/07/2011 serpent boa [fr] serpent boa تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/07/2011 carrefour giratoire [fr] carrefour giratoire تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
24/05/2011 attrister [fr] attrister تلفظ 0 رأی
24/05/2011 attroupement [fr] attroupement تلفظ 0 رأی
24/05/2011 atypique [fr] atypique تلفظ 0 رأی
24/05/2011 Aubervilliers [fr] Aubervilliers تلفظ 0 رأی
24/05/2011 au régime [fr] au régime تلفظ 0 رأی
24/05/2011 audacieuse [fr] audacieuse تلفظ 0 رأی