کاربر:

Makhmudkhon

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Makhmudkhon شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
19/07/2019 mustaqillik [uz] mustaqillik تلفظ 0 رأی
19/07/2019 yozgan edi [uz] yozgan edi تلفظ 0 رأی
19/07/2019 yozgan [uz] yozgan تلفظ 0 رأی
19/07/2019 qandaydir [uz] qandaydir تلفظ 0 رأی
19/07/2019 nimaga [uz] nimaga تلفظ 0 رأی
19/07/2019 nimani [uz] nimani تلفظ 0 رأی
19/07/2019 matbuot [uz] matbuot تلفظ 0 رأی
19/07/2019 burungi [uz] burungi تلفظ 0 رأی
19/07/2019 o'ttiz [uz] o'ttiz تلفظ 0 رأی
19/07/2019 bundan [uz] bundan تلفظ 0 رأی
19/07/2019 xo'sh [uz] xo'sh تلفظ 0 رأی
19/07/2019 qo'llab-quvvatlanmoqda [uz] qo'llab-quvvatlanmoqda تلفظ 0 رأی
19/07/2019 qo'llab-quvvatlanmoq [uz] qo'llab-quvvatlanmoq تلفظ 0 رأی
19/07/2019 qo'llab-quvvatlamoq [uz] qo'llab-quvvatlamoq تلفظ 0 رأی
19/07/2019 qizg'in [uz] qizg'in تلفظ 0 رأی
19/07/2019 taklifi [uz] taklifi تلفظ 0 رأی
19/07/2019 taklif [uz] taklif تلفظ 0 رأی
19/07/2019 adolatli [uz] adolatli تلفظ 0 رأی
19/07/2019 ko'rib chiqish [uz] ko'rib chiqish تلفظ 0 رأی
19/07/2019 xolis [uz] xolis تلفظ 0 رأی
19/07/2019 miqyosda [uz] miqyosda تلفظ 0 رأی
19/07/2019 miqyos [uz] miqyos تلفظ 0 رأی
19/07/2019 xalqaro [uz] xalqaro تلفظ 0 رأی
19/07/2019 xatti-harakatini [uz] xatti-harakatini تلفظ 0 رأی
19/07/2019 xatti-harakati [uz] xatti-harakati تلفظ 0 رأی
19/07/2019 xatti-harakat [uz] xatti-harakat تلفظ 0 رأی
19/07/2019 g'ayriqonuniy [uz] g'ayriqonuniy تلفظ 0 رأی
19/07/2019 va boshqalar [uz] va boshqalar تلفظ 0 رأی
19/07/2019 g'ayriaxloqiy [uz] g'ayriaxloqiy تلفظ 0 رأی
19/07/2019 g'ayriinsoniy [uz] g'ayriinsoniy تلفظ 0 رأی