دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/09/2013 ciarla [it] ciarla تلفظ 0 رأی
30/09/2013 parallelometro [it] parallelometro تلفظ 0 رأی
24/09/2012 immedesimarsi [it] immedesimarsi تلفظ 0 رأی
24/09/2012 personalizzato [it] personalizzato تلفظ 0 رأی
24/09/2012 immedesimazione [it] immedesimazione تلفظ 0 رأی
24/09/2012 formattazione [it] formattazione تلفظ 0 رأی
24/09/2012 gerarchicamente [it] gerarchicamente تلفظ 0 رأی
28/04/2012 Giusi [it] Giusi تلفظ 0 رأی
22/01/2010 Traiano [it] Traiano تلفظ 0 رأی
22/01/2010 Rebecca [it] Rebecca تلفظ 1 رأی
31/12/2009 sciagura [it] sciagura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/12/2009 sottovalutare [it] sottovalutare تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/12/2009 quattordicenne [it] quattordicenne تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/12/2009 polline [it] polline تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/12/2009 Renzo Piano [it] Renzo Piano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/12/2009 Daria Bignardi [it] Daria Bignardi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/12/2009 Paolo Conte [it] Paolo Conte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/12/2009 Milo Manara [it] Milo Manara تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/12/2009 Andrea Pazienza [it] Andrea Pazienza تلفظ 0 رأی