دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/02/2013 подчинения [ru] подчинения تلفظ 0 رأی
25/02/2013 онлайн [ru] онлайн تلفظ 0 رأی
25/02/2013 мудрым [ru] мудрым تلفظ 0 رأی
25/02/2013 запрещённый [ru] запрещённый تلفظ 0 رأی
21/12/2012 трахни [ru] трахни تلفظ -1 رأی
21/12/2012 эфебофилия [ru] эфебофилия تلفظ -1 رأی
21/12/2012 расположена [ru] расположена تلفظ 0 رأی
21/12/2012 открой [ru] открой تلفظ 0 رأی
21/12/2012 черепицей [ru] черепицей تلفظ 0 رأی
21/12/2012 оборудована [ru] оборудована تلفظ 0 رأی
21/12/2012 Ништадт [ru] Ништадт تلفظ 0 رأی
15/12/2012 пожарный [ru] пожарный تلفظ 0 رأی
15/12/2012 спасающее [ru] спасающее تلفظ 0 رأی
15/12/2012 Шишкин Олег Анатольевич [ru] Шишкин Олег Анатольевич تلفظ -1 رأی
15/12/2012 непоколебимы [ru] непоколебимы تلفظ 0 رأی
14/12/2012 вылечивать [ru] вылечивать تلفظ 0 رأی
13/12/2012 инфантильно [ru] инфантильно تلفظ 0 رأی