دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/03/2010 avocaillon [fr] avocaillon تلفظ 0 رأی
26/03/2010 hyperprésident [fr] hyperprésident تلفظ 0 رأی
25/03/2010 percher [fr] percher تلفظ 0 رأی
25/03/2010 tombeau [fr] tombeau تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/03/2010 grogner [fr] grogner تلفظ 0 رأی
25/03/2010 coiffer [fr] coiffer تلفظ 0 رأی
25/03/2010 lisser [fr] lisser تلفظ 0 رأی
25/03/2010 perchoir [fr] perchoir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/03/2010 s'égosiller [fr] s'égosiller تلفظ 0 رأی
25/03/2010 siffler [fr] siffler تلفظ 0 رأی
25/03/2010 impayé [fr] impayé تلفظ 0 رأی
25/03/2010 poinçonneur [fr] poinçonneur تلفظ 0 رأی
25/03/2010 inexact [fr] inexact تلفظ 0 رأی
25/03/2010 puriste [fr] puriste تلفظ 0 رأی
25/03/2010 condamnable [fr] condamnable تلفظ 0 رأی
24/03/2010 chômeur [fr] chômeur تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
24/03/2010 fascine [fr] fascine تلفظ 0 رأی
24/03/2010 apostille [fr] apostille تلفظ 0 رأی
24/03/2010 ministrable [fr] ministrable تلفظ 0 رأی
24/03/2010 déblatérer [fr] déblatérer تلفظ 0 رأی
24/03/2010 angulaire [fr] angulaire تلفظ 0 رأی
24/03/2010 sertissage [fr] sertissage تلفظ 0 رأی
24/03/2010 palinodie [fr] palinodie تلفظ 0 رأی
24/03/2010 barbichu [fr] barbichu تلفظ 0 رأی
24/03/2010 barbichette [fr] barbichette تلفظ -1 رأی
24/03/2010 suranné [fr] suranné تلفظ 0 رأی
24/03/2010 patinoire [fr] patinoire تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/03/2010 Landerneau [fr] Landerneau تلفظ 0 رأی
24/03/2010 beaux rêves [fr] beaux rêves تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/03/2010 Henri-Marie Beyle, Stendhal [fr] Henri-Marie Beyle, Stendhal تلفظ 0 رأی