دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/07/2009 êxtase [pt] êxtase تلفظ 0 رأی
23/07/2009 esticar [pt] esticar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 inválido [pt] inválido تلفظ 0 رأی
23/07/2009 taquigrafar [pt] taquigrafar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 urinol [pt] urinol تلفظ 0 رأی
23/07/2009 totem [pt] totem تلفظ 0 رأی
23/07/2009 atribuir [pt] atribuir تلفظ 0 رأی
23/07/2009 Tibete [pt] Tibete تلفظ 0 رأی
23/07/2009 hipnotizar [pt] hipnotizar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 tcheco [pt] tcheco تلفظ 0 رأی
23/07/2009 caniço [pt] caniço تلفظ 0 رأی
23/07/2009 negociante [pt] negociante تلفظ 0 رأی
23/07/2009 atacador [pt] atacador تلفظ 0 رأی
23/07/2009 deteriorar [pt] deteriorar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 sacrário [pt] sacrário تلفظ 0 رأی
23/07/2009 grasnar [pt] grasnar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 pé-de-leão [pt] pé-de-leão تلفظ 0 رأی
23/07/2009 blasfemo [pt] blasfemo تلفظ 1 رأی
23/07/2009 plantio [pt] plantio تلفظ 0 رأی
23/07/2009 tique [pt] tique تلفظ 0 رأی
23/07/2009 diáriamente [pt] diáriamente تلفظ 0 رأی
23/07/2009 bradar [pt] bradar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 ondear [pt] ondear تلفظ 0 رأی
23/07/2009 retalhista [pt] retalhista تلفظ 0 رأی
23/07/2009 minar [pt] minar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 mercearia [pt] mercearia تلفظ 0 رأی