دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/07/2009 cometa [pt] cometa تلفظ 0 رأی
23/07/2009 balanço [pt] balanço تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 fraude [pt] fraude تلفظ 0 رأی
23/07/2009 grego [pt] grego تلفظ 0 رأی
23/07/2009 alfaiate [pt] alfaiate تلفظ 0 رأی
23/07/2009 comestível [pt] comestível تلفظ 0 رأی
23/07/2009 fraudar [pt] fraudar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 provocar [pt] provocar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 membro [pt] membro تلفظ 0 رأی
23/07/2009 resmungar [pt] resmungar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 portanto [pt] portanto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 maometismo [pt] maometismo تلفظ 0 رأی
23/07/2009 gângster [pt] gângster تلفظ 0 رأی
23/07/2009 papeleta [pt] papeleta تلفظ 0 رأی
23/07/2009 rojão [pt] rojão تلفظ 0 رأی
23/07/2009 necrológio [pt] necrológio تلفظ 0 رأی
23/07/2009 uruguaio [pt] uruguaio تلفظ 0 رأی
23/07/2009 largura [pt] largura تلفظ 0 رأی
23/07/2009 auto [pt] auto تلفظ 0 رأی
23/07/2009 cataclismo [pt] cataclismo تلفظ 0 رأی
23/07/2009 abstrusivo [pt] abstrusivo تلفظ 0 رأی
23/07/2009 casório [pt] casório تلفظ 0 رأی
23/07/2009 contundir [pt] contundir تلفظ 0 رأی
23/07/2009 fita-cassete [pt] fita-cassete تلفظ 0 رأی
23/07/2009 polca [pt] polca تلفظ 0 رأی
23/07/2009 casualidade [pt] casualidade تلفظ 0 رأی
23/07/2009 resmungavam [pt] resmungavam تلفظ 0 رأی
23/07/2009 preliminarmente [pt] preliminarmente تلفظ 0 رأی
23/07/2009 mandioca [pt] mandioca تلفظ -1 رأی
23/07/2009 preleção [pt] preleção تلفظ 0 رأی