دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/07/2017 junction [en] junction تلفظ -1 رأی
12/07/2017 activise [en] activise تلفظ 0 رأی
12/07/2017 activization [en] activization تلفظ 0 رأی
12/07/2017 towhee [en] towhee تلفظ 0 رأی
16/09/2014 Microsoft Outlook [en] Microsoft Outlook تلفظ 0 رأی
16/09/2014 food court [en] food court تلفظ 1 رأی
05/06/2011 Jessie J [en] Jessie J تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/03/2011 technical [en] technical تلفظ 0 رأی
08/03/2011 wooden spoon [en] wooden spoon تلفظ 1 رأی
08/03/2011 disgrace [en] disgrace تلفظ 1 رأی
08/03/2011 crocodile tears [en] crocodile tears تلفظ 1 رأی
08/03/2011 spider orchid [en] spider orchid تلفظ 1 رأی
08/03/2011 saving grace [en] saving grace تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/03/2011 university [en] university تلفظ 4 رأی
08/03/2011 Bill Clinton [en] Bill Clinton تلفظ 0 رأی
08/03/2011 grangerize [en] grangerize تلفظ 0 رأی
08/03/2011 Starbucks [en] Starbucks تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/03/2011 David Seidler [en] David Seidler تلفظ 0 رأی