دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2010 stolen [no] stolen تلفظ 1 رأی
02/10/2010 stoler [no] stoler تلفظ 0 رأی
02/10/2010 stolene [no] stolene تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2010 veien [no] veien تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2010 følelsene [no] følelsene تلفظ 0 رأی
02/10/2010 jenter [no] jenter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2010 utgreiing [no] utgreiing تلفظ 0 رأی
02/10/2010 baker [no] baker تلفظ 0 رأی
02/10/2010 brødene [no] brødene تلفظ 0 رأی
02/10/2010 skålvekt [no] skålvekt تلفظ 0 رأی
02/10/2010 tørste [no] tørste تلفظ 0 رأی
02/10/2010 typisk [no] typisk تلفظ 0 رأی
02/10/2010 strengt [no] strengt تلفظ 0 رأی
02/10/2010 selv om [no] selv om تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2010 glem [no] glem تلفظ 0 رأی
02/10/2010 sytten [no] sytten تلفظ 1 رأی
02/10/2010 forbudt [no] forbudt تلفظ 0 رأی
02/10/2010 søt [no] søt تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/10/2010 rundt [no] rundt تلفظ 0 رأی
02/10/2010 kjedelige [no] kjedelige تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2010 tykk [no] tykk تلفظ 0 رأی
02/10/2010 tykt [no] tykt تلفظ 0 رأی
02/10/2010 tykke [no] tykke تلفظ 0 رأی
02/10/2010 hundre [no] hundre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2010 skredder [no] skredder تلفظ 0 رأی
02/10/2010 holdeplass [no] holdeplass تلفظ 0 رأی
02/10/2010 forsikring [no] forsikring تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2010 gruvearbeider [no] gruvearbeider تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2010 ingeniør [no] ingeniør تلفظ 0 رأی
02/10/2010 grønne [no] grønne تلفظ 0 رأی