دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/10/2010 litt [no] litt تلفظ 0 رأی
04/10/2010 men [no] men تلفظ 0 رأی
04/10/2010 fordi [no] fordi تلفظ 0 رأی
04/10/2010 nær [no] nær تلفظ 0 رأی
04/10/2010 bak [no] bak تلفظ 0 رأی
04/10/2010 melon [no] melon تلفظ 0 رأی
04/10/2010 mens [no] mens تلفظ 0 رأی
04/10/2010 uten [no] uten تلفظ 0 رأی
04/10/2010 til tross for [no] til tross for تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 ifølge [no] ifølge تلفظ 1 رأی
04/10/2010 på toppen av [no] på toppen av تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 utenfor [no] utenfor تلفظ 0 رأی
04/10/2010 etasje [no] etasje تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 hvor mange [no] hvor mange تلفظ 0 رأی
04/10/2010 hvor mye [no] hvor mye تلفظ 0 رأی
04/10/2010 i midten [no] i midten تلفظ 0 رأی
04/10/2010 allment [no] allment تلفظ 0 رأی
04/10/2010 sjeldent [no] sjeldent تلفظ 0 رأی
04/10/2010 trøtt [no] trøtt تلفظ 0 رأی
04/10/2010 syk [no] syk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 trist [no] trist تلفظ 0 رأی
04/10/2010 varm [no] varm تلفظ 1 رأی
04/10/2010 søvnig [no] søvnig تلفظ 0 رأی
04/10/2010 skam [no] skam تلفظ 0 رأی
04/10/2010 stolt [no] stolt تلفظ 0 رأی
04/10/2010 våken [no] våken تلفظ 0 رأی
04/10/2010 opprørt [no] opprørt تلفظ 0 رأی
04/10/2010 kjede seg [no] kjede seg تلفظ 0 رأی
04/10/2010 vaskemaskin [no] vaskemaskin تلفظ 0 رأی
04/10/2010 ta plass! [no] ta plass! تلفظ 0 رأی