دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/10/2010 vaskemaskin [no] vaskemaskin تلفظ 0 رأی
04/10/2010 ta plass! [no] ta plass! تلفظ 0 رأی
04/10/2010 en fin dag [no] en fin dag تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 meget bra [no] meget bra تلفظ 0 رأی
04/10/2010 underkastelse [no] underkastelse تلفظ 0 رأی
04/10/2010 kneippbrød [no] kneippbrød تلفظ 0 رأی
04/10/2010 underbukse [no] underbukse تلفظ 0 رأی
04/10/2010 blodhund [no] blodhund تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 undergivelse [no] undergivelse تلفظ 0 رأی
04/10/2010 ernæring [no] ernæring تلفظ 0 رأی
04/10/2010 sveitsisk ost [no] sveitsisk ost تلفظ 0 رأی
04/10/2010 underkuelse [no] underkuelse تلفظ 0 رأی
04/10/2010 undertrykkelse [no] undertrykkelse تلفظ 0 رأی
04/10/2010 forskning [no] forskning تلفظ 2 رأی
04/10/2010 lidelse [no] lidelse تلفظ 0 رأی
04/10/2010 bransje [no] bransje تلفظ 0 رأی
04/10/2010 forvirring [no] forvirring تلفظ 0 رأی
04/10/2010 Frank Strandli [no] Frank Strandli تلفظ 0 رأی
04/10/2010 arr [no] arr تلفظ 0 رأی
04/10/2010 forurensning [no] forurensning تلفظ 0 رأی
04/10/2010 fødselsdag [no] fødselsdag تلفظ 0 رأی
04/10/2010 vern [no] vern تلفظ 0 رأی
04/10/2010 tøy [no] tøy تلفظ 0 رأی
04/10/2010 dom [no] dom تلفظ 0 رأی
04/10/2010 jakke [no] jakke تلفظ 0 رأی
04/10/2010 paradis [no] paradis تلفظ 0 رأی
04/10/2010 syn [no] syn تلفظ 0 رأی
04/10/2010 gevær [no] gevær تلفظ 0 رأی
04/10/2010 hjemkomst [no] hjemkomst تلفظ 0 رأی
04/10/2010 gryn [no] gryn تلفظ 0 رأی