دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/10/2010 satt [no] satt تلفظ 1 رأی
04/10/2010 skjelver [no] skjelver تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 skjærer [no] skjærer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 skyter [no] skyter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 springer [no] springer تلفظ 2 رأی
04/10/2010 spurte [no] spurte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 sviker [no] sviker تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 svir [no] svir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 syntes [no] syntes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 velger [no] velger تلفظ 0 رأی
04/10/2010 tenkte [no] tenkte تلفظ 0 رأی
04/10/2010 trekker [no] trekker تلفظ 0 رأی
04/10/2010 visste [no] visste تلفظ 0 رأی
04/10/2010 ønsket [no] ønsket تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 åpnet [no] åpnet تلفظ 0 رأی
04/10/2010 tviler [no] tviler تلفظ 0 رأی
04/10/2010 vinner [no] vinner تلفظ 0 رأی
04/10/2010 viser [no] viser تلفظ 0 رأی
04/10/2010 tror [no] tror تلفظ 0 رأی
04/10/2010 traff [no] traff تلفظ 0 رأی
04/10/2010 tagg [no] tagg تلفظ 0 رأی
04/10/2010 drepte [no] drepte تلفظ 0 رأی
04/10/2010 drakk [no] drakk تلفظ 0 رأی
04/10/2010 delte [no] delte تلفظ 0 رأی
04/10/2010 fant [no] fant تلفظ 1 رأی
04/10/2010 i tillegg til [no] i tillegg til تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2010 likeledes [no] likeledes تلفظ 0 رأی
04/10/2010 framfor alt [no] framfor alt تلفظ 0 رأی
04/10/2010 nok [no] nok تلفظ 1 رأی
04/10/2010 selvfølgelig [no] selvfølgelig تلفظ 0 رأی