دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/11/2010 elleve [no] elleve تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 tolv [no] tolv تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 tretten [no] tretten تلفظ 2 رأی
01/11/2010 tolvte [no] tolvte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 unntak [no] unntak تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 forretning [no] forretning تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 helst [no] helst تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 nærmest [no] nærmest تلفظ 0 رأی
13/10/2010 riktig [no] riktig تلفظ 1 رأی
13/10/2010 svær [no] svær تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 kaudervelsk [no] kaudervelsk تلفظ 0 رأی
13/10/2010 keive [no] keive تلفظ 0 رأی
13/10/2010 kjenning [no] kjenning تلفظ 0 رأی
13/10/2010 stangselleri [no] stangselleri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 onomatopoetikon [no] onomatopoetikon تلفظ 0 رأی
13/10/2010 knaost [no] knaost تلفظ 0 رأی
13/10/2010 grøft [no] grøft تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 klander [no] klander تلفظ 0 رأی
13/10/2010 kjevle [no] kjevle تلفظ 0 رأی
13/10/2010 spire [no] spire تلفظ 0 رأی
13/10/2010 stål [no] stål تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 surhet [no] surhet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 syre [no] syre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 trekkspill [no] trekkspill تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 holdning [no] holdning تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 skuespillerinne [no] skuespillerinne تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 vannfarge [no] vannfarge تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 spåmann [no] spåmann تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2010 ungdomsårene [no] ungdomsårene تلفظ 0 رأی
13/10/2010 adrenalin [no] adrenalin تلفظ 1 رأی