دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/11/2010 speilet [no] speilet تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 øyne [no] øyne تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 sted [no] sted تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 trett [no] trett تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 særlig [no] særlig تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 samtidig [no] samtidig تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 svært [no] svært تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 morgenstemning [no] morgenstemning تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 resymere [no] resymere تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 nei takk [no] nei takk تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 Edvald [no] Edvald تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 Svein Vold [no] Svein Vold تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 Gabriel Rasch [no] Gabriel Rasch تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 røker [no] røker تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 denne [no] denne تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 stort [no] stort تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 tøv [no] tøv تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 misforstått [no] misforstått تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 makt [no] makt تلفظ 1 رأی
01/11/2010 krykke [no] krykke تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 vakt [no] vakt تلفظ 1 رأی
01/11/2010 Storbritannia [no] Storbritannia تلفظ 0 رأی
01/11/2010 slukke [no] slukke تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 lukke [no] lukke تلفظ 0 رأی
01/11/2010 mening [no] mening تلفظ 1 رأی
01/11/2010 forståelse [no] forståelse تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 tjueen [no] tjueen تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 trettien [no] trettien تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 poeng [no] poeng تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/11/2010 århundre [no] århundre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ