دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/04/2011 superacustico [it] superacustico تلفظ 0 رأی
26/04/2011 fluorangiografia [it] fluorangiografia تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Mucchielli [it] Mucchielli تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Suello [it] Suello تلفظ 0 رأی
26/04/2011 fluorimetria [it] fluorimetria تلفظ 0 رأی
26/04/2011 fluorimetro [it] fluorimetro تلفظ 0 رأی
26/04/2011 kaone [it] kaone تلفظ 0 رأی
26/04/2011 superautomatico [it] superautomatico تلفظ 0 رأی
26/04/2011 superbiosamente [it] superbiosamente تلفظ 0 رأی
26/04/2011 supercilioso [it] supercilioso تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Rovezzano [it] Rovezzano تلفظ 0 رأی
26/04/2011 stuellare [it] stuellare تلفظ 0 رأی
26/04/2011 stuello [it] stuello تلفظ 0 رأی
22/04/2011 fenilchetonuria [it] fenilchetonuria تلفظ 0 رأی
22/04/2011 ipocoristico [it] ipocoristico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/04/2011 Paolo di Jacopo [it] Paolo di Jacopo تلفظ 0 رأی
22/04/2011 Baccio della Porta [it] Baccio della Porta تلفظ 0 رأی
22/04/2011 fra Bartolomeo di Paolo [it] fra Bartolomeo di Paolo تلفظ 0 رأی
22/04/2011 survivalistico [it] survivalistico تلفظ 0 رأی
22/04/2011 supputare [it] supputare تلفظ 0 رأی
22/04/2011 superrefrattario [it] superrefrattario تلفظ 0 رأی
22/04/2011 misirizzi [it] misirizzi تلفظ 0 رأی
22/04/2011 mistiarsi [it] mistiarsi تلفظ 0 رأی
22/04/2011 mistiare [it] mistiare تلفظ 0 رأی
22/04/2011 misidiaceo [it] misidiaceo تلفظ 0 رأی
22/04/2011 survoltore [it] survoltore تلفظ 0 رأی
22/04/2011 survoltare [it] survoltare تلفظ 0 رأی
22/04/2011 surossigenato [it] surossigenato تلفظ 0 رأی
22/04/2011 surfactante [it] surfactante تلفظ 0 رأی
22/04/2011 surcompresso [it] surcompresso تلفظ 0 رأی