دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/05/2011 Vergato [it] Vergato تلفظ 0 رأی
08/05/2011 Beverino [it] Beverino تلفظ 0 رأی
08/05/2011 Duino-Aurisina [it] Duino-Aurisina تلفظ 0 رأی
08/05/2011 Godiasco [it] Godiasco تلفظ 0 رأی
08/05/2011 Sequals [it] Sequals تلفظ 0 رأی
08/05/2011 Serrara Fontana [it] Serrara Fontana تلفظ 0 رأی
08/05/2011 pescivendolo [it] pescivendolo تلفظ 0 رأی
28/04/2011 Acerbis [it] Acerbis تلفظ 0 رأی
28/04/2011 Ciociaria [it] Ciociaria تلفظ 0 رأی
26/04/2011 toponimia [it] toponimia تلفظ 0 رأی
26/04/2011 superacustico [it] superacustico تلفظ 0 رأی
26/04/2011 fluorangiografia [it] fluorangiografia تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Mucchielli [it] Mucchielli تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Suello [it] Suello تلفظ 0 رأی
26/04/2011 fluorimetria [it] fluorimetria تلفظ 0 رأی
26/04/2011 fluorimetro [it] fluorimetro تلفظ 0 رأی
26/04/2011 kaone [it] kaone تلفظ 0 رأی
26/04/2011 superautomatico [it] superautomatico تلفظ 0 رأی
26/04/2011 superbiosamente [it] superbiosamente تلفظ 0 رأی
26/04/2011 supercilioso [it] supercilioso تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Rovezzano [it] Rovezzano تلفظ 0 رأی
26/04/2011 stuellare [it] stuellare تلفظ 0 رأی
26/04/2011 stuello [it] stuello تلفظ 0 رأی
22/04/2011 fenilchetonuria [it] fenilchetonuria تلفظ 0 رأی
22/04/2011 ipocoristico [it] ipocoristico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/04/2011 Paolo di Jacopo [it] Paolo di Jacopo تلفظ 0 رأی
22/04/2011 Baccio della Porta [it] Baccio della Porta تلفظ 0 رأی
22/04/2011 fra Bartolomeo di Paolo [it] fra Bartolomeo di Paolo تلفظ 0 رأی
22/04/2011 survivalistico [it] survivalistico تلفظ 0 رأی
22/04/2011 supputare [it] supputare تلفظ 0 رأی