دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/05/2011 facondia [it] facondia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2011 fremebondo [it] fremebondo تلفظ 0 رأی
28/05/2011 infacondo [it] infacondo تلفظ 0 رأی
28/05/2011 wattsecondo [it] wattsecondo تلفظ 0 رأی
28/05/2011 tirafondo [it] tirafondo تلفظ 0 رأی
28/05/2011 cavafondo [it] cavafondo تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Piccinato [it] Piccinato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2011 sondo [it] sondo تلفظ 0 رأی
28/05/2011 pondo [it] pondo تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Atzara [it] Atzara تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Vinzaglio [it] Vinzaglio تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Estathé [it] Estathé تلفظ 0 رأی
28/05/2011 cosmologico [it] cosmologico تلفظ 0 رأی
28/05/2011 scrittrice [it] scrittrice تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Bicinicco [it] Bicinicco تلفظ 0 رأی
08/05/2011 galvanotipista [it] galvanotipista تلفظ 0 رأی
08/05/2011 araliano [it] araliano تلفظ 0 رأی
08/05/2011 Bragagnolo [it] Bragagnolo تلفظ 0 رأی
08/05/2011 ergoterapista [it] ergoterapista تلفظ 0 رأی
08/05/2011 geodesista [it] geodesista تلفظ 0 رأی
08/05/2011 fiumano [it] fiumano تلفظ 0 رأی
08/05/2011 fitodepurazione [it] fitodepurazione تلفظ 0 رأی
08/05/2011 fotofosforilazione ciclica [it] fotofosforilazione ciclica تلفظ 0 رأی
08/05/2011 confederale [it] confederale تلفظ 0 رأی
08/05/2011 spupazzare [it] spupazzare تلفظ 0 رأی
08/05/2011 strinare [it] strinare تلفظ 0 رأی
08/05/2011 strinarsi [it] strinarsi تلفظ 0 رأی
08/05/2011 strinato [it] strinato تلفظ 0 رأی
08/05/2011 Ramazzotti [it] Ramazzotti تلفظ 0 رأی
08/05/2011 slippino [it] slippino تلفظ 0 رأی