دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/08/2011 Odoardo [it] Odoardo تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Bossini [it] Bossini تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Scagliotti [it] Scagliotti تلفظ 0 رأی
28/07/2011 Ceirano [it] Ceirano تلفظ 0 رأی
28/07/2011 bondanelle [it] bondanelle تلفظ 0 رأی
28/07/2011 desinata [it] desinata تلفظ 0 رأی
28/07/2011 eletta [it] eletta تلفظ 0 رأی
28/07/2011 fresia [it] fresia تلفظ 0 رأی
28/07/2011 Guidotti [it] Guidotti تلفظ 0 رأی
28/07/2011 Nicola Matteis [it] Nicola Matteis تلفظ 0 رأی
28/07/2011 orfano [it] orfano تلفظ 0 رأی
28/07/2011 Vitalia [it] Vitalia تلفظ 0 رأی
28/07/2011 gioiosità [it] gioiosità تلفظ 0 رأی
28/07/2011 vedette [it] vedette تلفظ 0 رأی
11/06/2011 meningi [it] meningi تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Bibbia [it] Bibbia تلفظ 0 رأی
28/05/2011 cetriolo [it] cetriolo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/05/2011 anfiteatro [it] anfiteatro تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2011 Don Pasquale [it] Don Pasquale تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2011 Semper Fidelis [it] Semper Fidelis تلفظ 1 رأی
28/05/2011 Anzino [it] Anzino تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Vische [it] Vische تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Banzi [it] Banzi تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Bova [it] Bova تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Cellio [it] Cellio تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Nuxis [it] Nuxis تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Riese Pio X [it] Riese Pio X تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Chierchia [it] Chierchia تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Zeddiani [it] Zeddiani تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Tiralongo [it] Tiralongo تلفظ 0 رأی